Blog

F?rsat bulduk?a dijital pazarlamada dikkat ?ekmek istedi?imiz konular hakk?nda i?erikler olu?turuyoruz.

Entity Search ve ??erik Optimizasyonunda Yeni Yakla??mlar

Bugün tüm dijital pazarlama dünyas?n?n en ?ok sordu?u sorular: ??eri?i optimize ederek; Hedef anahtar kelimelerde nas?l daha iyi pozisyonda listeleniriz? Daha fazla anahtar kelimelerde nas?l trafik al?r?z? Arama […]

Devam?n? Oku

E-mail Marketing vs Messenger Marketing

Email’lerden s?k?ld?k de?il mi ? Ama hala daha sat??? tetikleyen ?nemli kanallardan bir tanesi Email Marketing. Fakat Messenger Marketing‘in potansiyelinin fark?nda m?y?z ? Mobile Monkey ile Messenger Marketing […]

Devam?n? Oku

BrightonSEO Konferans Notlar?

13 Eylül’de ger?ekle?en dünyan?n en ?ok kat?l?mc?s?na sahip #BrightonSEO konferans?na ekibimizden Yusuf ?zbay kat?ld?. Avansas SEO Müdürü Mehmet Emre Ba? ile SEO’nun nabz?n? tuttuldu?u bu ?zel gün i?in […]

Devam?n? Oku

?lk Sayfadan Dü?en Anahtar Kelimelerin Tespiti – Python

Yeni tasar?ma ge?tiniz, sitenizi ta??d?n?z veya sitenizde kritik bir de?i?ikli?e gittiniz. E?er bu ?al??malar? ad?m ad?m planl? yapmazsan?z, organik trafi?inizde g?zle g?rülür bir dü?ü? olabilir. Bu hafta Yusuf […]

Devam?n? Oku

Python ile Facebook ?lgi Alan? Analizi

Güncelleme : Nazar de?di, yakla??k 2 y?ld?r kulland???m?z Keyword Stats ?zelli?i art?k yok. ?? Facebook’tan yap?lan a??klamaya g?re, ge?ti?imiz aydan itibaren Keyword Stats ?zelli?i kapat?ld?. Yerine Facebook Insights […]

Devam?n? Oku

Python ile Search Console API Ba?lant?s?

Search Console bir di?er ad? ile Webmaster Tools, asl?nda arayüzden daha fazla data i?eriyor. Arayüz’de 1000 sat?r alabilirken, Api ile bu say? 5000’e ??k?yor. Bu avantaj?n?n yan? s?ra […]

Devam?n? Oku

SEO Uyumlu ??erik ??in En ?nemli 9 Fakt?r

SEO uyumlu i?erik i?in Peakment Digital olarak uzun bir süre u?ra? verdik. Hatta benim ki?isel Linkedin hesab?mda zaman zaman bu konu ile ilgili serzeni?lerime denk gelmi? bile olabilirsiniz […]

Devam?n? Oku

Kalite Puan?n?z? Artt?racak 10 Y?ntem

Google Adwords yeni ad?yla Google Ads’in gizli kahraman? kalite puan? üzerine konu?aca??z. Her gün milyonlarca araman?n yap?ld??? Google, kullan?c?lara daha anlaml? daha ilgili reklamlar g?stermenin pe?inde. Yani her […]

Devam?n? Oku

Chrome, SSL kullanmayan siteleri “Güvenli De?il” olarak i?aretleyecek

Dünya genelinde ve ülkemizde en ?ok kullan?lan internet taray?c?s? olan Google Chrome, bugünden itibaren HTTPS protokolünde olmayan (bir ba?ka deyi?le SSL kullanmayan) internet sitelerini “Güvenli De?il” olarak i?aretlemeye […]

Devam?n? Oku

WordPress’te Güncel ??eri?in ?nemi

WordPress Seo Teknikleri vas?tas?yla olu?turulan bloglar ya da web siteleri, kolayl?kla düzenlenir. Dünya üzerindeki web sitelerinin ?o?u, WordPress sayesinde haz?rlan?r. Her kullan?c?n?n ?ok rahat bir ?ekilde y?netebilece?i web […]

Devam?n? Oku

电影天堂-电影天堂网